Opći uvjeti o uvjetima i načinu korištenja internet stranica i internet aplikacija društva Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o.

Opći uvjeti o uvjetima i načinu korištenja internet stranica i internet aplikacija reguliraju sva prava i obveze društva Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o.  u pogledu korištenja ovih internet stranica i svih aplikacija koje su objavljene na ovim internet stranicama. Svaki korisnik usluga Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. se treba upoznati sa svim odredbama Općih uvijeta u cilju zaštite vlasitiih interesa prilikom korištenja ovih internet stranica i svih aplikacija koje su na njima objavljene.

Članak 1.

Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti propisuju (i) uvjete i način korištenja Internet stranice i Internet aplikacije te (ii) prava i obveze Korisnika i Korisnika aplikacije u svezi s korištenjem Internet stranice i Internet aplikacije.

Članak 2.

Definicije

2.1. Ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije, riječi te izrazi u ovim Općim uvjetima imati će značenja koja su im sučelice dodijeljena:

 • „Internet stranica“ označava kolekciju internetskih resursa - HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa kojima se pristupa preko internetske domene koju je registriralo Društvo i time steklo pravo koristiti takvu internetsku domenu;
 • „Internet aplikacija“ označava računalni program čiji je vlasnik Društvo ili kojeg Društvo ima pravo upotrebljavati te ga učiniti dostupnim (u cijelosti i/ili djelomično te bez obzira na pravnu osnovu) na Internet stranici u svrhu nuđenja usluga koje Društvo pruža na tržištu ili u bilo koju drugu svrhu;
 • „Društvo“ označava trgovačko društvo Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska 20, MBS 080470669, OIB 19407280555;
 • „Korisnik“ označava svaku osobu koja pristupi Internet stranici;
 • „Korisnik aplikacije“ označava osobu kojoj je Društvo omogućilo korištenje Internet aplikacije kao i osoba koja pristupa Internet aplikaciji na temelju odobrenja osobe kojoj je Društvo omogućilo korištenje Internet aplikacije;
 • „Korisnički podaci“ predstavljaju korisničko ime i zaporku koja omogućuje Korisniku aplikacije registraciju na
  Internet aplikaciju i korištenje usluga Društva;
 • „Opći uvjeti“ označava ove opće uvjete te sve njegove buduće izmjene i dopune.

2.2. Ukoliko je nekoj riječi ili izrazu dodijeljeno posebno značenje, ostali gramatički oblici te riječi ili izraza imaju odgovarajuće značenje.

Članak 3.

Pravo pristupa i korištenje intenet aplikacije te ograničenje u pristupu i korištenju internet aplikacije

3.1. Pravo pristupa i korištenja Internet aplikacije imaju isključivo Korisnici aplikacije.

3.2. Društvo ima diskrecijsko pravo, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, (i) odbiti zahtjev Korisnika za prijavu u sustav Internet aplikacije te (ii) odbiti prijavu Korisnika za korištenje bilo koje (a) usluge koja se nudi na Internet stranici ili (b) Internet aplikacije kada je prijava preduvjet korištenja usluge, odnosno Internet aplikacije.


3.3. Društvo može u svakom trenutku, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, onemogućiti ili ograničiti (u cijelosti ili djelomično) (i) Korisniku aplikacije pristup i/ili korištenje Internet aplikacije te (ii) Korisniku pristup i/ili korištenje Internet stranice.

U prethodno navedenom slučaju, Društvo neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta,
narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku ili Korisniku aplikacije zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelomično) Internet aplikacije ili Internet stranice. 

Članak 4.

Posebnosti u svezi s načinom korištenja internet stranice i aplikacije

4.1. Korisnik aplikacije se obvezuje da će Internet aplikaciju koristiti isključivo i jedino u skladu s uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta
te sukladno uvjetima i odredbama koje se odnose na Internet aplikaciju koju koristi (u slučaju da takvi uvjeti postoje).

4.2. Korisnik aplikacije se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu) (i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije), (ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet aplikaciju ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije), (iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet aplikacije ili njezinog dijela (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) drugim Korisnicima aplikacije ili (iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

4.3. Korisnik aplikacije potvrđuje Društvu da ne izrađuje niti će izrađivati, nabavljati, prodavati, posjedovati ili učiniti trećim osobama dostupne uređaje, sredstva, računalne podatke ili programe koji omogućuju ili bi omogućili Korisniku aplikacije ili trećoj osobi bilo koju od radnji navedenih u članku 4.2 ovih Općih uvjeta.

4.4. Korisnik se obvezuje da će Internet stranicu koristiti isključivo u skladu s uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta. Samim pristupom na Internet stranicu, smatrat će se da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Opće uvjete koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

4.5. Korisnik se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu) (i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio), (ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet stranicu ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio), (iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet stranice drugim Korisnicima ili Korisnicima aplikacije ili (iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

Članak 5.

Podaci koje ustupa korisnik aplikacije

5.1. Korisnik aplikacije dužan je podatke potrebne za korištenje Internet aplikacije unijeti točno i u cijelosti.

5.2. Korisnik aplikacije je odgovoran za točnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi u Internet aplikaciju radi njezinog korištenja.

5.3. Korisnik aplikacije dužan je Korisničke podatke čuvati kao povjerljive podatke.

5.4. Korisnik aplikacije bit će odgovoran prema Društvu za svako neovlašteno korištenje njegovih Korisničkih podataka. U skladu s prethodno navedenim, u slučaju da se treća osoba neovlašteno prijavi na Internet aplikaciju koristeći Korisničke podatke Korisnika aplikacije, Korisnik aplikacije bit će dužan podmiriti Društvu naručenu uslugu kao i sve ostale troškove i štetu koju je Društvo imalo postupajući u skladu s nalogom koji je zaprimljen putem Internet aplikacije. Bez obzira na prethodno navedeno, Korisnik aplikacije neće biti dužan podmiriti Društvu naručenu uslugu kao i naknaditi Društvu sve ostale troškove i štetu koju je Društvo imalo poradi neovlaštenog korištenja Korisničkih podataka, ukoliko Korisnik aplikacije – i to prije nego što Društvo zaprimi i krene s izvršenjem naloga osobe koja se neovlašteno koristi Korisničkim podacima Korisnika aplikacije, odnosno prije nego što Društvu nastane kakav trošak ili šteta - (i) prijavi Društvu da je treća osoba neovlašteno došla do pristupa Korisničkih podataka, (ii) dostavi Društvu svoje Korisničke podatke te (ii) zatraži od Društva da onemogući pristup Internet aplikaciji osobi koja bi se pokušala prijaviti na Internet aplikaciju s Korisničkim podacima koje je Korisnik aplikacije dostavio Društvu sukladno ovom članku 5.4.

Članak 6.

Sigurnost korištenja i sigurnost podataka

6.1. Društvo će koristiti takvu vrstu programske zaštite, odnosno podrške koja će bilježiti svako korištenje Internet stranice i Internet aplikacije te će u skladu sa svojim tehnološkim mogućnostima pružati zaštitu od neovlaštenog korištenja (i) resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa) koji su dostupni putem Internet stranice i Internet aplikacije te (ii) Internet stranice i Internet aplikacije.

6.2. Imajući u vidu da je Internet javno dostupna podatkovna mreža te da postoje osobe koje posjeduju takva stručna znanja i vještine pomoću kojih, usprkos sofisticiranim mjerama zaštite koje se primjenjuju, a koristeći pritom Internet ili kakvu drugu mrežu, uređaj ili resurs mogu izvršiti različite neovlaštene i protupravne radnje/djela u odnosu na Internet stranicu, internet resurse objavljene na Internet stranici, Internet aplikaciju, itd., Društvo ne može jamčiti Korisnicima i Korisnicima aplikacije sigurnost i funkcionalnost Internet resursa kao i sigurnost i funkcionalnost Internet stranice i Internet aplikacije. Stoga, svaki Korisnik, odnosno Korisnik aplikacije koristi Internet stranicu, odnosno Internet aplikaciju na svoju vlastitu odgovornost.

6.3. Sukladno članku 6.2 ovih Općih uvjeta, Društvo neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku ili Korisniku aplikacije zbog (i) neovlaštenog i/ili protupravnog korištenja resursa koji su dostupni putem Internet stranice i Internet aplikacije od strane trećih osoba, (ii) neovlaštenog i/ili protupravnog korištenja Internet stranice ili Internet aplikacije od strane trećih osoba ili zbog (iii) nefunkcionalnosti Internet stranice ili Internet aplikacije.


Članak 7.

Registracija korisnika aplikacije

7.1. Svaki Korisnik aplikacije će prilikom inicijalne prijave u sustav Internet aplikacije zaprimiti računalno generirane Korisničke podatke koje će isključivo on znati i koji služe isključivo za korištenje Internet aplikacije i s tim u vezi usluga Društva te za pristup pojedinim personaliziranim sadržajima.

7.2. Ako Korisnik aplikacije posumnja u neovlašteno korištenje svojih Korisničkih podataka obvezan je o tome odmah obavijestiti Društvo te promijeniti svoju zaporku.

7.3. Korisnik aplikacije će naknaditi Društvu (i neće postavljati nikakav zahtjev prema Društvu u vezi bilo kakve odgovornosti) štetu kao i sve troškove koje bi Društvo moglo snositi kao posljedicu bilo kakvog pravnog postupka, potraživanja, zahtjeva ili kaznenog/prekršajnog postupka do kojeg bi moglo doći zbog neovlaštenog korištenja Korisničkih podataka Korisnika aplikacije od strane treće osobe ili u slučaju da treća osoba, neovlašteno koristeći Korisničke podatke Korisnika aplikacije, (i) izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivom Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički,
tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije), (ii) izvede bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet aplikaciju ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničkotehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije), (iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet aplikacije ili njezinog dijela (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) drugim Korisnicima aplikacije ili (iv) neovlašteno kopira Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

7.4. Prijavom u sustav Internet aplikacije, smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Opće uvjete koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

7.5. Korisnik aplikacije potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da je Društvo dio grupacije Austrijske pošte, kao i sa činjenicom neophodnosti koordinacije aktivnosti unutar navedene grupe u svrhu pružanja kvalitetne usluge Korisniku aplikacije. Prijavom u sustav Internet aplikacije Korisnik aplikacije daje izričitu suglasnost da Društvo (kao voditelj zbirke osobnih podataka u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka) može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, prikupljati i obrađivati njegove osobne podatke naznačene u obrascu prijave u sustav Internet aplikacije te osobne podatke koje Korisnik aplikacije učini dostupnim Društvu na kakav drugi način ili kakvim drugim sredstvom (npr. putem kakvog drugog računalnog programa, elektroničke pošte, telefaks poruke, kratkih tekstualnih poruka, pošiljke, itd.) i to za potrebe vođenja vlastitih evidencija i pružanja usluga, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja proizvoda i usluga, kao i da takve prikupljene podatke može davati na korištenje i obradu pravnim osobama unutar grupacije Austrijske pošte, trećima osobama u svrhu izvršavanja naručene usluge, zaštite interesa Korisnika aplikacije i Društva te sprječavanja eventualnih zlouporaba. Društvo posebno vodi računa o tome da je strogo zabranjena uporaba osobnih podatka suprotno ovdje utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja. Društvo će uložiti razuman napor i sredstva kako bi osiguralo zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa (kako izvana tako i unutar Društva), gubitka, uništenja ili promjena. Nadalje, Društvo će osigurati pristup osobnim podacima onim radnicima Društva kojima je pristup potreban radi ispunjenja u ovom članku navedene svrhe prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka.

7.6. Komentari, mišljenja, i ideje koje su dostavljene Društvu od strane Korisnika ili Korisnika aplikacije se neće smatrati povjerljivim informacijama te će ih Društvu moći koristiti, reproducirati, distribuirati i/ili prerađivati u bilo koju svrhu (u cijelosti ili djelomično, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku) i to bez obveza plaćanja bilo kakve naknade Korisniku ili Korisniku aplikacije. S tim u vezi, Korisnik, odnosno Korisnika aplikacije se odriče prava na postavljanje, odnosno podnošenje bilo kakvog zahtjeva prema Društvu u svezi bilo kakve njegove moguće odgovornosti.

Članak 8.

Svaki Korisnik i Korisnik aplikacije je dužan obavijestiti Društvo o svakoj zlouporabi Internet stranice, Internet aplikacije ili resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa) koji su dostupni putem Internet stranice i Internet aplikacije.

Članak 9.

9.1. Svi sadržaji, materijali, skripte te ostali internetski resursi objavljeni na Internet stranici Društva vlasništvo su Društva i smiju se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjeni.

9.2. Niti jedan internetski resurs (HTML dokument, multimedijski sadržaj, podatak, skripta, itd) koji se nalazi na Internet stranici ili Internet aplikaciji se ne smije mijenjati, kopirati, umnožavati, distribuirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti (u cijelosti ili djelomično i bez obzira na tehnički, tehnološki, elektronički ili kakav drugačiji način korištenja) bez prethodno pisanog odobrenja Društva.

9.3. Društvo će uložiti razumne napore da održi Internet stranicu i Internet aplikaciju te internetske resurse koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije i sadržaji budu točni, potpuni, precizne i pouzdani. Bez obzira na prethodno navedeno, Društvo neće odgovarati niti Korisniku niti Korisniku aplikacije za nefunkcionalnost Internet stranice i/ili Internet aplikacije te ne jamči da su internetski resursi (HTML dokumenti, multimedijski sadržaji, podaci, skripte i ostali resursi) koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji u svakom trenutku u potpunosti točni, cjeloviti, precizni, pouzdani i funkcionalni te s tim u vezi ne preuzima nikakvu odgovornost prema Korisniku ili Korisniku aplikacije.


Članak 10.

10.1. Društvo zadržava pravo promjene bilo kojih internetskih resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika ili Korisnika aplikacije.

10.2. Internet stranice mogu sadržavati informacije i veze do drugih internet stranica nad kojima Društvo nema kontrolu. U takvom slučaju, Društvo neće biti odgovorno niti za točnosti niti za potpunost, preciznost,istinitost, sigurnosti i funkcionalnost bilo kojeg oblika internetskog resursa (HTML dokumenta, multimedijskog sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalazi na internet stranici nad kojom Društvo nema kontrolu.

Članak 11.

Sadržaji objavljeni na Internet stranici mogu sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Društva, a koje se mogu prepoznati po uporabi izraza koji označavaju budućnost, kao što su “će biti”, “planirano”, “očekivanja”, “predviđanja” i slično, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih usluga ili proizvoda čije se uvođenje očekuje, kao i očekivanje potražnje kupaca za tim uslugama ili proizvodima. Takve izjave predstavljaju trenutne stavove Društva o budućim događajima ili uslugama i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Društva budu znatno drugačija od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Članak 12.

Autorska prava

Pojedini internetski resursi (multimedijski sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice, planovi, itd.) objavljeni na Internet stranici i Internet aplikaciji predstavljaju predmet autorskog prava. Najstrože je zabranjeno bez prethodno pisanog odobrenja Društva bilo kakvo reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje ili u bilo kojem drugom obliku raspolaganje predmetom autorskog prava), priopćavanje (u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom) ili prerada bilo kojeg internetskog resursa koji je objavljen na Internet stranici ili Internet aplikaciji.

Članak 13.

Tajnost i zaštita osobnih podataka

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da je Društvo dio grupacije Austrijske pošte, kao i sa činjenicom neophodnosti koordinacije aktivnosti unutar navedene grupe u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Pristupom na Internet stranicu Korisnik daje izričitu suglasnost Društvu da ono može prikupiti i obrađivati osobne podatke Korisnika koje on svojevoljno ostavi/zabilježi/upiše na Internet stranici te osobne podatke koje Korisnik učini dostupnim Društvu na kakav drugi način ili kakvim drugim sredstvom (npr. putem kakvog drugog računalnog programa, elektroničke pošte, telefaks poruke, kratkih tekstualnih poruka, pošiljke, itd.) u svrhu kontaktiranja i evidencije Korisnika Internet stranice, u svrhu statističke obrade posjećenosti Internet stranice te u svrhu korištenja Internet aplikacija dostupnih na Internet stranicama, kao i da navedene podatke Društvo može davati na korištenje i obradu pravnim osobama unutar grupacije Austrijske pošte, trećima osobama u svrhu zaštite interesa Korisnika i Društva te sprječavanja eventualnih zlouporaba. Društvo posebno vodi računa o tome da je strogo zabranjena uporaba osobnih podatka suprotno utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja. Društvo će uložiti razuman napor i sredstva kako bi osiguralo zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa (kako izvana tako i unutar Društva), gubitka, uništenja ili promjena. Nadalje, Društvo će osigurati pristup osobnim podacima onim radnicima Društva kojima je pristup potreban radi ispunjenja u ovom članku navedene svrhe prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka.

Članak 14.

Ponuda

14.1. Na Internet stranici se mogu objavljivati sadržaji koji će se smatrati ponudom Korisniku za korištenje usluga Društva. Korisnik se obvezuje da će Društvu podmiriti sve troškove koji mogu proizaći iz prihvaćanja ponude putem Internet stranice ili Internet aplikacije.

Članak 15.

Plaćanje putem interneta

15.1. Društvo može ponuditi na Internet stranici ili Internet aplikaciji plaćanje svojih proizvoda i/ili usluga bankovnim debitnim ili kreditnim karticama (dalje u tekstu: „Kartica“).

15.2. Jedino vlasnik Kartice smije koristiti Karticu.

15.3. Usprkos mjerama zaštite poduzetim radi sprečavanja neovlaštenog korištenja Kartice ili krađe podataka o Kartici ili podataka o vlasniku Kartice, Društvo neće biti odgovorno niti prema vlasniku Kartice niti prema bilo kojoj drugoj osobi ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka koji bi nastupio zbog neovlaštenog korištenja Kartice ili krađe podataka o Kartici ili podataka o vlasniku Kartice ili zbog korištenja Kartice ili usluge plaćanja naručenog proizvoda ili usluge Društva putem Interneta suprotno odredbama ovih Općih uvjeta te uvjetima korištenja usluge Internet plaćanja koji su navedeni na Internet stranici ili Internet aplikaciji.

15.4. Kartice koje će Društvo prihvaćati za plaćanje putem interneta, navest će zasebno na Internet stranici ili na Internet aplikaciji Društva.

15.5. Vlasnik Kartice snosi sav rizik u slučaju neovlaštenog korištenja Kartice ili krađe podataka o Kartici ili vlasniku Kartice te je posljedično obvezno naknaditi Društvu svu štetu kao i sve troškove koje je Društvo imalo u takvom slučaju.

15.6. Vlasnik Kartice smije dostaviti podatke o Kartici kao i ostale podatke koji su nužni kako bi se autoriziralo plaćanje naručenog proizvoda ili usluge putem Interneta jedino i isključivo na način koji je naveden na Internet stranici ili Internet aplikaciji.

15.7. Društvo će svaku sumnju u zlouporabu Kartice prijaviti nadležnom državnom tijelu i/ili izdavatelju Kartice ukoliko mu je poznat.

15.8. U slučaju sumnje na zlouporabu Kartice, Društvo nije dužno obavijestiti osobu koja je naručila proizvod ili uslugu o tome da Društvo neće izvršiti prodaju proizvoda ili izvršenje usluge.

15.9. Društvo neće biti odgovorno niti prema vlasniku Kartice niti prema bilo kojoj drugoj osobi ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka koji bi nastupio zbog nemogućnosti da se naruči proizvod ili usluga uslijed neuspjelog plaćanja putem Kartice, uslijed nefunkcioniranja sistema plaćanja putem Interneta ili iz bilo kojeg drugog razloga.

15.10. Svaka osoba koja naručeni proizvod ili uslugu plaća Karticom putem usluge Internet plaćanja prihvaća jamstva Društva o sigurnosti plaćanja putem Interneta samo u obliku i na način kako je to izričito
navedeno u ovim Općim uvjetima te potvrđuje da su ta jamstva dovoljna za sigurnost kupnje putem Interneta. Korisnik koji ne prihvaća ta jamstva ili smatra da su nedovoljna dužan je odmah prestati s korištenjem usluge plaćanja putem Interneta.

Članak 16.

Uporaba internetskih resursa na stranim jezicima

Moguće je da pojedini internetski resursi budu objavljeni na Internet stranici ili Internet aplikaciji na kojem od stranih jezika. Ukoliko neki internetski resurs bude objavljen na stranom jeziku i na hrvatskom jeziku, hrvatska inačica takvog internetskog resursa koji je objavljen na stranom jeziku bit će mjerodavna za bilo kakva tumačenja.

Članak 17.

Mjerodavno pravo

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s pravom Republike Hrvatske. Na odnose između Društva i Korisnika te na odnose između Društva i Korisnika aplikacije, a u svezi korištenja Internet stranice i/ili Internet aplikacije primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Članak 18.

Sporovi

Korisnik i Društvo ili Korisnik aplikacije i Društvo će svaki spor koji proizađe iz ovih Općih uvjeta pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi s ovim Općim uvjetima konačno će biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

Članak 19.

Ostalo

19.1. Društvo će Korisniku i Korisniku aplikacije učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici www.overseas.hr ove Opće uvjete (kao i sve naknadne promjene i izmjene). Nadalje, Društvo zadržava pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete u bilo kojem trenutku. Sve promjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta, kao i konsolidiranu/pročišćenu verziju, učinit će se dostupnima na internetskoj stranici Društva www.overseas.hr.

19.2. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

19.3. U slučaju da Društvo i Korisnik aplikacije sklope posebni ugovor u skladu sa kojim će Društvo pružati svoje usluge Korisniku aplikacije te ukoliko ugovor naznačuje da će se ovi Opći uvjeti primjenjivati na taj ugovor, ovi Opći uvjeti primjenjuju se u mjeri u kojoj oni nisu u suprotnosti sa bilo kojom odredbom ugovora. Ukoliko Korisnika aplikacije, koji ima sklopljen ugovor s Društvom kojim se uređuju uvjeti pod kojima će Društvo pružati svoje usluge, ne otkaže ugovor u roku od 7 dana od dana objave izmjena i dopune ovih Općih uvjeta, smatrat će se da je Korisnika aplikacije prihvatio učinjene
izmjene i dopune Općih uvjeta.

19.4. Pristupom na Internet stranicu te prijavom u sustav Internet aplikacije, smatrat će se da je Korisnik, odnosno Korisnik aplikacije dao svoju suglasnost (u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama) (i) da mu Društvo šalje obavijesti informativnog karaktera te promotivni materijal i to putem elektroničke pošte, kratkih tekstovnih poruka (SMS) i multimedijskih poruka (MMS) te (ii) da ga Društvo kontaktira u svrhu izravne promidžbe i prodaje svojih proizvoda i usluga i to putem telefonskih uređaja, telefaks uređaja ili uređaja elektroničke pošte. Prilikom svakog takvog kontaktiranja, Društvo će
omogućiti osobi koju je kontaktirala da se na jednostavan i besplatan način usprotivi svakom budućem kontaktiranju u svrhe navedene u prethodnoj rečenici.

19.5. Neće se smatrati da Društvo krši ove Opće uvjete nit će Društvo snositi odgovornost za nepoštivanje ili neispunjenje koje od odredbi ovih Općih uvjeta iz bilo kojeg razloga koji se, postupajući uz dužnu pažnju, ne može kontrolirati ili spriječiti, uključujući, no ne i isključivo, rat, oružanu pobunu, javne nemire, građanske sukobe, štrajkove, kolektivne radne sporove, postupke državne vlasti, poplave, oluje, druge vremenske nepogode, nestanak ili nedostatak struje, nemogućnost nabave dovoljnog broj radnika, goriva ili drugih javno dostupnih usluga.

19.6. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 1. svibnja 2010. godine.

Kvaliteta dostave

 • 6 svib
  96,6%
 • 5 svib
  96,1%
 • 4 svib
  95,4%

Dostupnost službe za korisnike

 • 7.5.2021.
  98,9%
Na dan 7.5.2021. Saznaj više