Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA DRUŠTVA OVERSEAS TRADE CO. LTD. d.o.o. 

Članak 1.

Naziv i sjedište pružatelja ostale poštanske usluge, opis usluge koju pruža i područje pružanja usluge 

1.1. Overseas Trade Co.Ltd. d.o.o. sa sjedištem u Hrvatskom Leskovcu, Zastavnice 38a, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080470669 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 19407280555 (u daljnjem tekstu: „Pružatelj usluge“) pružatelj je ostale poštanske usluge koja se odnosi na ekspresnu paketnu pošiljku te usluge dostave paletizirane pošiljke. Da se izbjegne svaka dvojba  paletizirane pošiljke nisu ostale poštanske usluge. Ostale poštanske usluge uključuju ekspresnu uslugu prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenja paketa. U pogledu takve ekspresne usluge prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenja paketa, odnosno u pogledu „ekspresne paketne pošiljke“, Pružatelj usluge pruža i druge, dopunske usluge, koje imaju karakteristike dodane vrijednosti, kao što su primjera radi, dostava s pouzećem (otkupnina), uručenje pošiljke isključivo određenoj osobi, uručenje s povratom ovjerenog dokumenta (otpremnica), vremenski definirani rok uručenja (dostava subotom, do 8:30 ili do 10:30 sati) pošiljke, dodatno osiguranje pošiljke, SMS i e-mail obavijest. Ekspresna karakteristika navedene usluge očituje se u značajno bržem cjelokupnom operativnom segmentu obavljanja/pružanja usluge. Za potrebe ovih općih uvjeta, „Poštanske usluge“ kao termin će se koristiti za označavanje ekspresne usluge prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenja paketa i dostave paletiziranih pošiljaka koje Pružatelj usluge nudi sukladno ovim općim uvjetima.

1.2. Pružatelj usluge pruža Poštanske usluge u unutrašnjem prometu (na cijelom području Republike Hrvatske).

1.3. Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) doneseni su sukladno članku 44. Zakona o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Zakon“) te se primjenjuju na pružanje Poštanske usluge.

1.4. Ukoliko je nekoj riječi ili izrazu u ovim Općim uvjetima dodijeljeno posebno značenje, ostali gramatički oblici te riječi ili izraza imaju odgovarajuće značenje.

1.5. U slučaju da Pružatelj usluge i pravna ili fizička osoba koja naruči Poštansku uslugu sklope ugovor u pisanom obliku u pogledu Poštanske usluge (dalje u tekstu: „Ugovor“) te ukoliko takav Ugovor naznačuje da su ovi Opći uvjeti njegov sastavni dio, ovi Opći uvjeti primjenjuju se jedino u mjeri u kojoj oni nisu u suprotnosti sa bilo kojom odredbom takvog Ugovora. Pod Ugovorom se neće smatrati ugovor koji je nastao naručivanjem Poštanske usluge od strane naručitelja putem interneta kao niti ugovor u pristupanju iz članka 31. Zakona.  

1.6. Ukoliko Pružatelj usluge i pravna ili fizička osoba koja naruči Poštansku uslugu ne sklope Ugovor, tada će se isključivo i jedino odredbe ovih Općih uvjeta primjenjivati na odnos između Pružatelja usluge i naručitelja Poštanske usluge. 

Članak 2.

Ekspresne paketne pošiljke

 2.1. Pod „ekspresnom paketnom pošiljkom“ se podrazumijeva jedan ili više paketa koje pošiljatelj šalje na jednu te istu adresu. Pošiljatelj može poslati pošiljku koja podrazumijeva: 

·       dostavu od vrata do vrata

·       dostavu s Overseas shopa na Overseas shop

·       dostavu od vrata na Overseas shop

·       dostavu s Overseas shopa na vrata.

Pod terminom „od vrata“, podrazumijeva se prijam paketa na naznačenoj adresi pošiljatelja. Pod terminom „do vrata“ podrazumijeva se uručenje paketa na naznačenu adresu primatelja. Pod terminom Overseas shop (OEX shop) podrazumijeva se bilo koja lokacija (ured, kiosk, prostor, objekt) koja se u trenutku slanja pošiljke nalazi izlistana na popisu Overseas shopova na internet stranici pružatelja usluga ili u „Aplikaciji“ za slanje pošiljaka. Prilikom slanja sa ili na Overseas shop, privatni i/ili neugovoreni korisnik može poslati paket maksimalnih dimenzija: 44x30x40cm. Robu koja se šalje sa ili na Overseas shop mora biti moguće zapakirati u jednu od ponuđene ambalaže pružatelja usluge. Popis i opis ambalaže nalazi se u cjeniku pružatelja usluga. Ugovoreni korisnik može poslati paket Overseas shop čije su maksimalne dimenzije određene ovim vrijednostima:

a) Zbroj najdulje stranice i opsega* ne smije biti veći od 2 m (*opseg = 2 visina x 2 širina)

b) Maksimalna duljina nadulje stranice = 50 cm 

Neovisno o odredištu i polazištu te naravi korisnika, težina svakog pojedinog paketa može biti maksimalno do 31.50 kilograma. U slučaju slanja od vrata do vrata maksimalna dimenzija najduže stranice paketa iznosi 175 cm. Ukoliko paket teži više od 31.50 kilograma smatrat će se preteškim paketom (u daljnjem tekstu: „Teški paket“) te će kao takav biti označen i u odnosu na njega će postojati obveza nadoplate za Teški paket sukladno cjeniku Pružatelja usluge. Za paket čija maksimalna kombinirana dimenzija [maksimalna kombinirana dimenzija = maksimalni obujam (maksimalni obujam = 2 x visina + 2 x širina) + dužina najduže stranice] prelazi 300 cm primjenjuje se takozvana volumenska obračunska masa na način da se umnožak visine, dužine i širine paketa u cm podijeli sa brojem 5000. Dobiveni iznos će se smatrati težinom paketa u kilogramima. Pružatelj usluge ima pravo primijeniti i zaračunati naručitelju Poštanske usluge volumenski obračun mase za bilo koji paket kod kojeg je volumenski obračun mase veći od stvarne mase paketa. Ekspresne paketne pošiljke koje svojim oblikom ili sastavom odstupaju od standardnih ili uobičajenih pošiljaka, kao na primjer kabaste pošiljke, pošiljke u obliku stošca i/ili cilindra (primjera radi navodeći no ne ograničavajući se na: bačve, kante, gume, bubnjevi), sve pošiljke koje nisu zapakirane u kartonsku ambalažu (navodeći primjera radi no ne ograničavajući se na: metle, ljestve, lajsne, razni alati, ispušni lonci, lutke) i pošiljke kojima nije moguće sigurno manipulirati na pokretnim transportnim trakama u skladu s tehnološkim procesom Pružatelja usluge bit će označene kao glomazni paketi (u daljnjem tekstu: „Glomazni paket“) te će u odnosu na njih postojati obveza nadoplate za Glomazni paket sukladno cjeniku Pružatelja usluge. U odnosu na Preteški i Glomazni paket može se primijeniti i volumenski obračun mase u slučaju da maksimalna kombinirana dimenzija takvog Teškog, odnosno Glomaznog paketa prelazi 300 cm. Pružatelj usluge ima pravo primijeniti i zaračunati naručitelju Poštanske usluge volumenski obračun mase umjesto nadoplate za Teški ili Glomazni paket ukoliko je to povoljnije za Pružatelja usluge. Pružatelj usluge ima pravo odbiti prijam Teškog paketa, Glomaznog paketa ili paketa podložnog volumenskom obračunu mase. Ekspresnu paketnu pošiljku Pružatelj usluge će uručiti u roku od jednog radnog dana (pod radnim danom smatrat će se za potrebe ovih Općih uvjeta bilo koji dan osim subote, nedjelje ili dana koji je pravom Republike Hrvatske određen kao državni praznik) računajući od trenutka prijama ekspresne paketne pošiljke. Izuzetak od prethodno navedenog postoji u slučajevima kada se ekspresna paketna pošiljka treba uručiti u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja usluge, nije moguće izvršiti uručenje u roku od jednog radnog dana od dana prijama ekspresne paketne pošiljke. Nadalje, izuzetak od uručenja ekspresne paketne pošiljke u roku od jednog radnog dana od dana prijama postoji i u slučaju kada se radi o Teškom paketu, Glomaznom paketu ili paketu koji je podložan volumenskom obračunu mase u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja usluge, nije moguće izvršiti uručenje u roku od jednog radnog dana od dana prijama, a u kojem slučaju će rok uručenja biti pet radnih dana računajući od dana prijama. Na internetskoj stranici Pružatelja usluge se nalazi objavljen važeći raspored vožnje Pružatelja usluge. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, pošiljatelj ekspresne paketne pošiljke je dužan, prije nego što naruči Poštansku uslugu, upoznati se sa važećim rasporedom vožnje koji je objavljen na internetskoj stranici Pružatelja usluge.

2.2. Nakon što Pružatelj usluge preuzme ekspresnu paketnu pošiljku od pošiljatelja, takva pošiljka se – u skladu s tehnološkim procesom Pružatelja usluge - mjeri (težina, dimenzije i/ili volumen – ovisno o vrsti pošiljke) te će se na taj način učinjeno mjerenje od strane Pružatelja usluge smatrati točnim i istinitim i vrijedit će kao takvo i prema pošiljatelju.

2.3. Nakon što uruči ekspresnu paketnu pošiljku primatelju, Pružatelj usluge nije dužan pričekati kako bi primatelj obavio kontrolu isporučene pošiljke. U slučaju da primatelj pošiljke uvjetuje prihvat takve pošiljke prisustvom Pružatelja usluge prilikom postupka kontrole pošiljke, smatrat će se da je primatelj odbio prihvatiti pošiljku te će Pružatelj usluge takvu pošiljku vratiti pošiljatelju. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, u slučaju da Pružatelj usluge iz prethodno navedenog razloga vrati pošiljku pošiljatelju, smatrat će se da je Pružatelj usluge izvršio svoju uslugu na način kao što je to zatražio naručitelj te će imati pravo naplatiti ugovorenu naknadu.

2.4. Ukoliko Pružatelj usluge uručenje ekspresne paketne pošiljke vrši primatelju koji je pravna osoba, a osoba primatelja zadužena za prijam pošiljke ne posjeduje pečat pravne osobe, smatrat će se da je primatelj potpisom Dostavne liste Pružatelja usluge potvrdio primitak pošiljke te će se time smatrati da je Pružatelj usluge svoju obvezu u cijelosti izvršio te će imati naplatiti ugovorenu naknadu od naručitelja Poštanske usluge. 

Članak 3.

Paletizirane pošiljke 

3.1. Pod „Paletiziranom pošiljkom“ se podrazumijeva jedna ili više paleta maksimalne težine 600 kilograma i maksimalnih dimenzija 120 cm (dužina) x 80 cm (širina) x 185 cm (visina). Kod paletizirane pošiljke minimalna masa za obračun cijene vozarine je 200 kilograma. Ukoliko paleta teži više od 600 kilograma smatrat će se preteškom paletom (u daljnjem tekstu: „Teška paleta“) te će kao takva biti označena i u odnosu na nju će postojati obveza nadoplate za Tešku paletu sukladno cjeniku Pružatelja usluge.  Paletizirane pošiljke kojima su dimenzije veće od definiranih maksimalnih dimenzija 120 cm (dužina) x 80 cm (širina) x 185 cm (visina) bit će označene kao glomazne palete (u daljnjem tekstu: „Glomazna paleta“) te će u odnosu na njih postojati obveza nadoplate za Glomaznu paletu sukladno cjeniku Pružatelja usluge. Pružatelj usluge ima pravo odbiti prijam Teške palete i Glomazne palete. Paletiziranu pošiljku Pružatelj usluge će uručiti u roku od dva radna dana (pod radnim danom smatrat će se za potrebe ovih Općih uvjeta bilo koji dan osim subote, nedjelje ili dana koji je pravom Republike Hrvatske određen kao državni praznik) računajući od trenutka prijama paletizirane pošiljke. Izuzetak od prethodno navedenog postoji u slučajevima kada se paletizirana pošiljka treba uručiti u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja usluge, nije moguće izvršiti uručenje u roku od dva radna dana od dana prijama paletizirane pošiljke. Nadalje, izuzetak od uručenja paletizirane pošiljke u roku od dva radna dana od dana prijama postoji i u slučaju kada se radi o Teškoj paleti ili Glomaznoj paleti u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja usluge, nije moguće izvršiti uručenje u roku od dva radnad dana od dana prijama, a u kojem slučaju će rok uručenja biti pet radnih dana računajući od dana prijama. Na internetskoj stranici Pružatelja usluge se nalazi objavljen važeći raspored vožnje Pružatelja usluge. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, pošiljatelj  paletizirane pošiljke je dužan, prije nego što naruči Poštansku uslugu, upoznati se sa važećim redom vožnje koji je objavljen na internetskoj stranici Pružatelja usluge.

3.2. Nakon što Pružatelj usluge preuzme paletiziranu pošiljku od pošiljatelja, takva pošiljka se – u skladu s tehnološkim procesom Pružatelja usluge - mjeri (težina, dimenzije i/ili volumen – ovisno o vrsti pošiljke) te će se na taj način učinjeno mjerenje od strane Pružatelja usluge smatrati točnim i istinitim i vrijedit će kao takvo i prema pošiljatelju.

3.3. Nakon što uruči paletiziranu pošiljku primatelju, Pružatelj usluge nije dužan pričekati kako bi primatelj obavio kontrolu isporučene pošiljke. U slučaju da primatelj pošiljke uvjetuje prihvat takve pošiljke prisustvom Pružatelja usluge prilikom postupka kontrole pošiljke, smatrat će se da je primatelj odbio prihvatiti pošiljku te će Pružatelj usluge takvu pošiljku vratiti pošiljatelju. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, u slučaju da Pružatelj usluge iz prethodno navedenog razloga vrati pošiljku pošiljatelju, smatrat će se da je Pružatelj usluge izvršio svoju uslugu na način kao što je to zatražio naručitelj te će imati pravo naplatiti ugovorenu naknadu.

3.4. Ukoliko Pružatelj usluge uručenje paletizirane pošiljke vrši primatelju koji je pravna osoba, a osoba primatelja zadužena za prijam pošiljke ne posjeduje pečat pravne osobe, smatrat će se da je primatelj potpisom Dostavne liste Pružatelja usluge potvrdio primitak pošiljke te će se time smatrati da je Pružatelj usluge svoju obvezu u cijelosti izvršio te će imati naplatiti ugovorenu naknadu od naručitelja Poštanske usluge. 

Članak 4.

Postupanje prilikom pakiranja, načini pakiranja pošiljaka, odbijanje preuzimanja pošiljke 

4.1. Pošiljatelj je obvezan zapakirati pošiljku tako da zaštiti njezinu vrijednost i da spriječi nastanak oštećenja na toj pošiljci. Pošiljatelj prilikom pakiranja pošiljke mora posebno obratiti pozornost da način pakiranja pošiljke i pošiljka ne uzrokuju oštećenje na ostalim pošiljkama koje Pružatelj usluge zaprima/preuzima, prenosi i uručuje, imovini Pružatelja usluge, imovini trećih osoba kojom raspolaže Pružatelj usluge te da negativno ne utječu na sigurnost i zdravlje osoba. Odabir materijala za pakiranje te način pakiranja moraju odgovarati sadržaju, vrsti, dimenzijama, masi i vrijednosti pošiljke te duljini relacije na koju se pošiljka prenosi. Pošiljatelj je dužan osigurati materijal za pakiranje pošiljke te odgovara za takav izbor kao i za način pakiranja koji mora biti u skladu s pravilima propisanim u ovim Općim uvjetima.

4.2. Staklene i druge lagano lomljive i osjetljive predmete pošiljatelj je dužan zapakirati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena odgovarajućim zaštitnim materijalom (papir, stiropor, spužva ili slično). U tom slučaju, pošiljatelj je dužan označiti na pošiljci da je njezin sadržaj stakleni, lagano lomljivi ili osjetljiv.

4.3. Tekućine i topljive stvari pošiljatelj je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot (prvo pakiranje). Nepropusna posuda ili kakav drugi nepropusni omot treba biti umotan u materijal koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju, pošiljatelj je dužan takvu pošiljku još staviti u čvrstu kutiju (drugo pakiranje). Pošiljatelj je dužan označiti na kutiji da je sadržaj pošiljke tekućina ili topljiva stvar. 

4.4. Pružatelj usluge ima pravo odbiti preuzeti pošiljku u svakom od sljedećih slučajeva: (i) ukoliko Pružatelj usluge smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je to propisano ovim Općim uvjetima, (ii) ukoliko pošiljka nije adresirana na način kao što je to propisano ovim Općim uvjetima, (iii) ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prijevoznička dokumentacija, (iv) ukoliko Pružatelj usluge, na temelju svoje diskrecijske odluke, odluči da ne može izvršiti prijevoz i uručenje pošiljke, (v) ukoliko Pružatelj usluge smatra da bi preuzimanjem pošiljke mogao ugroziti svoje poslovanje, život i/ili zdravlje svojih radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba i (vi) ukoliko u trenutku zaprimanja zahtjeva za kojom od usluga koje Pružatelj usluge nudi na tržištu postoji dospjelo a nepodmireno potraživanje Pružatelja usluge od naručitelja Poštanske usluge.

4.5. Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci i/ili njezinom sadržaju iz razloga što pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje navedenih u ovim Općim uvjetima. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je Pružatelj usluge preuzeo pošiljku na prijenos i uručenje ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. 

Članak 5.

Zabranjeni sadržaj pošiljke, postupanje sa pošiljkama koje sadrže zabranjeni sadržaj 

5.1. Za potrebe ovih Općih uvjeta „Zabranjenim sadržajem“ će se smatrati životinje, pokvarljiva ili lagano kvarljiva roba, eksplozivni i lagano zapaljivi predmeti, zlato, srebro ili drugi plemeniti materijali, vrijednosni papiri, drago kamenje, vatreno oružje (bilo u komadu ili u dijelovima), streljivo ili kakvi drugi predmeti kod kojih je prijam ili bilo koji drugi postupak tijekom pružanja Poštanske usluge povezan s opasnosti za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi, ljudski posmrtni ostaci, droge (osim ako su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu droga), predmeti čiji je prijenos zabranjen na temelju propisa Republike Hrvatske ili odluke kakvog državnog tijela ili organizacije, natječajna i slična dokumentacija ili roba koja se prijavljuje/šalje na natječaj ili se dostavlja u vremenski definiranom roku, a kod čijeg eventualnog zakašnjenja s uručenjem može doći (i) do gubitka posla za koji se osoba natjecala ili (ii) do prestanka, ograničenja ili umanjenja kakvog prava ili do (iii) nastanka kakve obveze bilo po pošiljatelja ili primatelja. Pružatelj usluge neće prihvatiti pošiljku čiji sadržaj predstavlja Zabranjeni sadržaj.

5.2. Ukoliko postoji sumnja na Zabranjeni sadržaj, djelatnik Pružatelja usluge može od pošiljatelja zahtijevati otvaranje pošiljke radi uvida u sadržaj pošiljke. Ukoliko se utvrdi da pošiljka sadrži Zabranjeni sadržaj, Pružatelj usluge će takvu pošiljku odbiti preuzeti na prijevoz. Ukoliko se prilikom otvaranja pošiljke ili na bilo koji drugi način nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži Zabranjeni sadržaj, Pružatelj usluge će takvu pošiljku, na temelju primopredajnog zapisnika, predati nadležnom tijelu koje je obvezno supotpisati zapisnik o primopredaji, dok u slučaju da se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži žive životinje, Pružatelj usluge će takvu pošiljku uz zapisnik vratiti pošiljatelju.

5.3. U slučaju da se pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju, Pružatelj usluge će takvu pošiljku komisijski otvoriti i pregledati radi utvrđivanja kakve druge adrese primatelja ili pošiljatelja. Ukoliko se ne utvrdi kakva druga adresa primatelja ili pošiljatelja ili dostava na takvu drugu adresu primatelja ili pošiljatelja ne uspije, Pružatelj usluge će takvu pošiljku čuvati godinu dana računajući od dana kada je uručenje prvotno pokušano. O takvim pošiljkama, Pružatelj usluge će voditi evidenciju. Po proteku navedenog roka od godine dana, pošiljka prelazi u vlasništvo Pružatelja usluge te će Pružatelj usluge imati pravo takvu pošiljku uništiti ili prodati ili na koji drugi način s njom pravno raspolagati, ovisno o tome što Pružatelj usluge smatra najprimjerenijim u tom trenutku. 

Članak 6.

Adresiranje pošiljaka i prijevoznička dokumentacija 

6.1. Pošiljatelj može vršiti adresiranje pošiljke ili ručno (ispisivanjem potrebnih podataka na obrascima „Lista preuzimanja“ i „Prijevoznica“) ili elektroničkim putem (ispisivanjem potrebnih podataka u posebnom kompjuterskom programu koji je Pružatelj usluge osigurao za pošiljatelje (dalje u tekstu: „Aplikacija“)). Obrasce Lista preuzimanja i Prijevoznica će Pružatelj usluge osigurati svakom pošiljatelju s kojim ima sklopljen Ugovor.

6.2. Ukoliko pošiljatelj s Pružateljem usluga nema sklopljen Ugovor u pisanom obliku u pogledu Poštanske usluge, Listu preuzimanja i Prijevoznicu će ispuniti djelatnik Pružatelja usluge prilikom prijama pošiljke od pošiljatelja, a na temelju podataka dobivenih tom prilikom od pošiljatelja. Istinitost i točnost podataka na Listi preuzimanja potvrđuje svojim potpisom osoba koja uručuje pošiljku Pružatelju usluge. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, smatrat će se da je osoba koja djelatniku Pružatelja usluge preda pošiljku na prijevoz ovlaštena takvu pošiljku predati u ime pošiljatelja.

6.3. Pod terminom „Popratna dokumentacija“ smatrat će se za potrebe ovih Općih uvjeta „Lista preuzimanja“, „Prijevoznica“, „Otpremnica“ i „Dostavna lista“. Lista preuzimanja i Prijevoznica su obrasci koje ručno ispunjava ili pošiljatelj (ukoliko s Pružateljem usluge ima sklopljen Ugovor) ili djelatnik Pružatelja usluge prilikom prijama pošiljke od pošiljatelja (ukoliko pošiljatelj s Pružateljem usluge nema sklopljen Ugovor). Prilikom prijama pošiljke, pošiljatelj i djelatnik Pružatelja usluge potpisuju Listu preuzimanja. Jedan primjerak Liste preuzimanja ostaje pošiljatelju kao dokaz da je Pružatelju usluge predao pošiljku na prijevoz dok drugi primjerak ostaje Pružatelju usluge. Prijevoznica je obrazac koji se lijepi na pošiljku s time da podaci navedeni na Listi preuzimanja moraju odgovarati podacima na Prijevoznici. Prijevoznica na sebi sadrži i tri identična barkoda od kojih su dva samo-ljepljiva te se jedan od njih lijepi na pošiljateljev primjerak Liste preuzimanja, a drugi na primjerak Liste preuzimanja koji pripada Pružatelju usluge. Otpremnica je pošiljateljev dokument kojeg pošiljatelj može (isključivo na način koji određuje Pružatelj usluge) poslati zajedno s pošiljkom. Prilikom uručenja pošiljke primatelju, primatelj potpisuje Otpremnicu koja se nakon toga vraća pošiljatelju i služi mu kao dokaz da je primatelj preuzeo pošiljku. Uslugu povrata Otpremnice Pružatelj usluge dodatno naplaćuje sukladno svom cjeniku. Dostavna lista je obrazac na koji se primatelj treba potpisati i koji služi Pružatelju usluge kao dokaz da je primatelj preuzeo pošiljku. Uslugu povrata Otpremnice može koristiti isključivo onaj pošiljatelj koji je takvu uslugu regulirao s Pružateljem usluge.

6.4. Pošiljatelj je odgovoran da svi podaci, dopunske usluge i podaci koje je Pošiljatelj naznačio na Listi preuzimanja i Prijevoznici budu jasno obilježeni i naznačeni kako bi Pružatelj usluge mogao izvršiti Poštansku uslugu u skladu s navedenim. Ukoliko takvi podaci nisu navedeni ili su nepotpuni (primjera radi ali ne ograničavajući se na: potrebu povrata Otpremnice i koliko ih je točno potrebno vratiti i slično), Pružatelj usluge će postupati uvijek prema podacima kojima raspolaže u vrijeme uručenja te neće biti odgovoran za neizvršenje ili nepotpuno izvršenje eventualnih dopunskih usluga i svega ostaloga s njima u vezi. 

Članak 7.

Korištenje Aplikacije za ispis Liste preuzimanja i Prijevoznice 

7.1. Podaci na Listi preuzimanja i Prijevoznici ispisanim pomoću Aplikacije sastoje se od dva dijela i to od 1) Liste preuzimanja i Prijevoznice ispisanih korištenjem Aplikacije te od 2) skupa podataka u obliku datoteke koja nastaje korištenjem Aplikacije.

7.2. Prilikom prijama pošiljke pošiljatelj je dužan uz pošiljku predati Pružatelju usluge elektronički ispunjenu Listu preuzimanja i pošiljku obilježenu elektronički ispunjenom Prijevoznicom. Nadalje, pošiljatelj je dužan (i to najkasnije do trenutka predaje pošiljke Pružatelju usluge) poslati Pružatelju usluge elektroničke podatke o pošiljkama s time da se ti podaci moraju poslati u formi datoteke koja nastaje korištenjem Aplikacije. Pošiljatelj šalje datoteke Pružatelju usluge na način koji je određen u dokumentaciji o uporabi Aplikacije. Pružatelj usluge objavljuje upute za korištenje Aplikacije na svojoj Internet stranici:  www.overseas.hr

7.3. Pošiljatelj je odgovoran da podaci koje je Pružatelju usluge predao u obliku datoteke odgovaraju podacima na elektronički ispisanoj Listi preuzimanja i Prijevoznici. Ukoliko takvi podaci nisu identični, Pružatelj usluge će postupati uvijek prema podacima predanim u obliku datoteke.

7.4. Pružatelj usluge će preuzeti pošiljku i u slučaju (i) da pošiljatelj ne preda datoteku Pružatelju usluge prije predavanja pošiljke na prijevoz kao i slučaju (ii) da je datoteka, prije nego što je predana Pružatelju usluge, ručno izmijenjena ili (iii) sadrži nepotpune ili nečitljive podatke ili (iv) je iz bilo kojeg drugog razloga za koji nije kriv Pružatelj usluge neupotrebljiva/oštećena u trenutku kada je zaprimi Pružatelj usluge. 

7.5. Ukoliko Pružatelj usluge zaprimi pošiljku, a nastupi bilo koji od sljedećih slučajeva:

(i) pošiljatelj ne preda datoteku Pružatelju usluge prije predavanja pošiljke na prijevoz,

(ii) pošiljatelj datoteku ručno izmijenjeni prije nego što je preda Pružatelju usluge, 

(ii) datoteka je, iz bilo kojeg razloga za koji nije kriv Pružatelj usluge, neupotrebljiva/oštećena u trenutku kada je zaprimi Pružatelj usluge, 

(iv) datoteka sadrži nepotpune ili nečitljive podatke,

Pružatelj usluge će izvršiti uslugu isključivo prema podacima s kojima raspolaže u tom trenutku. Nadalje, ukoliko nastupi bilo koji od prethodno navedenih slučajeva, Pružatelj usluge ima pravo svoju uslugu naplatiti primjenom važećih cijena za uslugu ili usluge koje su izvršene uzimajući u obzir podatke s kojima je Pružatelj usluge raspolagao u tom trenutku.  

7.6. U slučaju nastanka bilo kojeg od slučajeva opisanih u stavku 5. ovog članka, Pružatelj usluge ne odgovara ni pošiljatelju niti primatelju pošiljke: 

(i) za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke, 

(ii) za neizvršenje Poštanske usluge koju je naručitelj  zatražio od Pružatelja usluge,

(iii) za nenaplatu otkupnog iznosa u slučaju da je pošiljatelj poslao otkupnu pošiljku,

(iv) za nepovrat Otpremnice pošiljatelju u slučaju da je pošiljatelj, zajedno s pošiljkom, poslao i Otpremnicu,

(v) za bilo kakav oblik štete (običnu štetu, izmaklu korist, neimovinsku štetu ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete) koja nastane pošiljatelju i/ili primatelju iz bilo kojeg od razloga navedenih pod točkom (i) do (iv) (uključujući točku iv). 

7.7. Ispravljanje podataka na Listi preuzimanja i Prijevoznici dozvoljeno je isključivo na način da se pomoću Aplikacije ispiše nova Prijevoznica i Lista preuzimanja. Ručno ispravljanje podataka na Listi preuzimanja i Prijevoznici koje su ispisane pomoću Aplikacije nije dopušteno. U slučaju da pošiljatelj ručno ispravi podatke na Listi preuzimanja i Prijevoznici koje su ispisane pomoću Aplikacije, Pružatelj usluge takve izmjene neće uzeti u obzir te će svoju uslugu izvršiti isključivo u skladu s podacima predanim u obliku datoteke. 

Članak 8.

Uporaba drugih elektroničkih tehnologija u prijevozu pošiljaka 

8.1. Pošiljatelj može predati Pružatelju usluge pošiljku koja ne sadrži Listu preuzimanja i Prijevoznicu s obzirom da će u tom slučaju Pružatelj usluge za izvršenje svoje usluge koristi barkodove s pošiljateljeve dokumentacije uz posebnu elektroničku razmjenu podataka između pošiljatelja i Pružatelja usluge. Tehničko-tehnološki načini te pravila i postupak razmjene elektroničkih podataka bez uporabe Liste preuzimanja i Prijevoznice reguliraju se posebnim ugovorom sklopljenim između pošiljatelja i Pružatelja usluge.

8.2. Usluga razmjene elektroničkih podataka i preuzimanje pošiljaka s barkodovima koje kreira pošiljatelj mora biti ugovorena između Pružatelja usluge i pošiljatelja. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, i kada je između Pružatelja usluge i pošiljatelja ugovorena prethodno navedena usluga, pošiljatelj je odgovoran za točnost elektroničkih podataka koji će biti dostavljeni Pružatelju usluge. U slučaju da postoji razlika između elektroničkih podataka koji su dostavljeni Pružatelju usluge i podataka koji su naznačeni na dokumentaciji pošiljatelja, Pružatelj usluge će isključivo i jedno elektroničke podatke koji su mu dostavljeni smatrati točnim i konačnim za izvršenje svoje usluge.

8.3 U slučaju da Pružatelj usluge:

(i) ne zaprimi elektroničke podatke prije prijama pošiljke ili

(ii) zaprimi elektroničke podatke prije prijama pošiljke no utvrdi da su elektronički podaci neuporabljivi (smatrat će se da su elektronički podaci neuporabljivi ukoliko su (navodeći primjera radi, ali ne ograničavajući se na) oštećeni, nečitljivi, nepotpuni itd.),

Pružatelj usluge neće biti u obvezi izvršiti svoju uslugu.

8.4. Neizvršenje usluge od strane Pružatelja usluge iz bilo kojeg od razloga naznačenih u stavku 3. ovog članka neće imati za posljedicu nastanak odgovornosti Pružatelja usluge ni prema pošiljatelju niti prema primatelju za bilo kakav oblik štete (običnu štetu, izmaklu korist, neimovinsku štetu ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete). 

Članak 9.

Plaćanje usluge od strane primatelja, preuzimanje i isporuka pošiljke 

9.1. U slučaju da pošiljatelj naznači na Listi preuzimanja ili na obrascu koji je isprintao koristeći se elektroničkim programom koji mu je dao na korištenje Pružatelj usluge da je primatelj dužan platiti Poštansku uslugu, a primatelj odbije platiti Pružatelju usluge njegovu uslugu, onda Pružatelj usluge ima pravo naplatiti svoju uslugu prijevoza pošiljke od pošiljatelja. Dok pošiljatelj u navedenom slučaju ne podmiri tražbinu Pružatelja usluge, Pružatelj usluge će imati pravo zadržati pošiljku koju je trebao uručiti primatelju koji je odbio platiti.

9.2. Ukoliko na adresi određenoj za prijam pošiljke nije moguće izvršiti prijam, Pružatelj usluge će još jednom pokušati izvršiti prijam pošiljke. Ukoliko i drugi put ne bude moguće izvršiti prijam pošiljke, Pružatelj usluge će naručitelju Poštanske usluge naplatiti, a naručitelj usluge će biti u obvezi isplatiti Pružatelju usluge, iznos jednak minimalnoj tarifi za vrstu usluge koju je naručitelj zatražio kao da je Pružatelj usluge zatraženu uslugu u cijelosti izvršio.    

9.3. Cijena svake usluge koju Pružatelj usluge pruža uključuje uručenje pošiljke u najviše dva navrata. Drugim riječima, ukoliko se primatelj pošiljke ne nađe na adresi određenoj za uručenje pošiljke, Pružatelj usluge će primatelju na toj adresi ostaviti obavijest o neuspjeloj dostavi pošiljke u kojoj će pisati da je primatelj dužan kontaktirati Pružatelja usluge u roku od pet dana počevši od dana kada je obavijest ostavljena radi dogovora oko novog termina ili adrese uručenja pošiljke. Pružatelj usluge će vratit pošiljku pošiljatelju:

(i) po proteku roka od 5 dana od dana kada je obavijest o neuspjelom uručenju ostavljena na znanje primatelju ukoliko primatelj pošiljke u tom roku ne kontaktira Pružatelja usluge radi dogovora oko novog termina dostave pošiljke ili 

(ii) ukoliko i drugi put Pružatelj usluge ne uspije izvršiti uručenje pošiljke primatelju, ili

(iii) ukoliko primatelj pošiljke odbije preuzeti pošiljku.

9.4 Pružatelj usluge primijenit će sukladno svom cjeniku i slijedeće doplate:

(i) slanje kopije Dostavne liste sa potpisom i eventualnom ovjerom primitka pošiljke od strane primatelja,  pošiljatelju ili primatelju pošiljke elektroničkom poštom ili faksom za svaku pošiljku stariju od 3 mjeseca od dana preuzimanja;

(ii) naknadno ispravljanje netočnih podataka o pošiljci (primjera radi navodeći no ne ograničavajući se na iznos pouzeća, izmjena broja povratnih dokumenata i slični podaci dani od strane pošiljatelja), a zbog kojih Pružatelj usluge mora dodatno odlaziti na adresu pošiljatelja ili primatelja;

(iii) naknadna izmjena podataka o platitelju poštanske usluge nakon izvršenja poštanske usluge. 

Članak 10.

Dopunske usluge 

10.1. Pošiljatelj prigodom predaje pošiljke može zahtijevati od Pružatelja usluge da se pošiljka uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa od primatelja u korist pošiljatelja pošiljke. Primatelj plaća djelatniku Pružatelja usluge cijenu otkupne pošiljke u gotovini ili (ovisno o odluci Pružatelja usluga) kojim drugim sredstvom plaćanja prilikom predaje otkupne pošiljke, a za što mu djelatnik Pružatelja usluge ispostavlja određenu potvrdu o uplati otkupnog iznosa. Pružatelj usluge će otkupni iznos zaprimljen od strane primatelja uplatiti na račun pošiljatelja. Pružatelj usluge ima pravo ne isplatiti, odnosno ustegnuti isplatu pošiljatelju naplaćenog otkupnog iznosa ukoliko u trenutku naplate otkupnog iznosa od primatelja postoji dospjelo a nepodmireno potraživanje Pružatelja usluge prema pošiljatelju (bez obzira na pravnu osnovu potraživanja Pružatelja usluge prema pošiljatelju). Pošiljatelj koji zahtjeva od Pružatelja usluge da mu pruži takvu uslugu je dužan takvu uslugu naznačiti na Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koje je isprintao koristeći se Aplikacijom. Nadalje, pošiljatelj je dužan naznačiti i otkupni iznos na Listi preuzimanja i na obrascu koji je isprintao koristeći se Aplikacijom. U slučaju da primatelj pošiljke u roku od dva radna dana od dana kada mu Pružatelj usluge uruči pošiljku prijavi pokušaj prijevare putem web sučelja Pružatelja usluge, Pružatelj usluge će zatražiti od pošiljatelja da mu u narednom roku od dva radna dana dostavi podatke koji omogućuju njegovu identifikaciju. Ukoliko pošiljatelj dostavi Pružatelju usluge zatražene podatke u roku od dva radna dana od dana kada to od njega Pružatelj usluge zatraži, Pružatelj usluge će uplatiti pošiljatelju otkupni iznos na njegov bankovni račun. Međutim, ukoliko u navedenom roku pošiljatelj ne dostavi Pružatelju usluge zatražene podatke ili navedeni podaci ne omogućuju njegovu identifikaciju, Pružatelj usluge će od primatelja preuzeti pošiljku te mu izvršiti povrat otkupnog iznosa. Nakon preuzimanja pošiljke, Pružatelj usluge će izvršiti vizualan pregled ambalaže pošiljke, kontrolno ju izvagati te usporediti s dostupnim snimkama nadzornog sustava. Nakon pregleda pošiljke, otkupni iznos će se uplatiti na bankovni račun primatelja naveden u postupku prijave prijevare, a pošiljka će se vratiti pošiljatelju. Navedena usluga prijave prijevare putem web sučelja Pružatelja usluge može se koristiti jedino i isključivo kada su i primatelj i pošiljatelj fizičke osobe.

10.2. Pod uvjetom da Pružatelj usluge pruža uslugu uručenja pošiljke isključivo određenoj osobi, Pružatelj usluge će takvu pošiljku uručiti isključivo osobi koju je pošiljatelj naznačio na pošiljci. Prilikom naručivanja usluge dostave pošiljke točno određenoj osobi, pošiljatelj će biti dužan na (i) Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koji je pošiljatelj ispisao pomoću Aplikacije, naznačiti takvu uslugu te na (ii) pošiljci napisati „uručiti osobno naznačenom primatelju“. Prilikom uručenja pošiljke primatelju, Pružatelj usluge će zatražiti od primatelja da potvrdi primitak pošiljke potpisom na Dostavnoj listi. Pošiljatelj može u svakom trenutku kontaktiranjem Pružatelja usluge saznati pruža li on uslugu navedenu u stavku 2. ovog članka. Uslugu isporuke pošiljke na ruke osobe može koristiti isključivo onaj pošiljatelj koji je takvu uslugu posebno ugovorio s Pružateljem usluge.

10.3. Pošiljatelj prigodom predaje pošiljke može zahtijevati od Pružatelja usluge da se pošiljka uruči primatelju na način da primatelj svojim potpisom potvrdi i Otpremnicu (kao što je taj pojam određen u članku 6.3. ovih Općih uvjeta). Prilikom uručenja pošiljke primatelju, Pružatelj usluge će zatražiti od primatelja da svojim potpisom potvrdi Otpremnicu koja se vraća pošiljatelju te da se potpiše na Dostavnoj listi. Ovakvu uslugu moguće je zatražiti od Pružatelja usluge isključivo označavanjem takve usluge na Listi preuzimanja i Prijevoznici, uz ograničenje, da ova dodatna usluga nije moguća u slučaju slanja paketa u Overseas Shop. Ukoliko primatelj prilikom uručenja pošiljke odbije potpisati Otpremnicu već izda Pružatelju usluge dokument u kojem stoji da će primatelj naknadno dostaviti/uručiti pošiljatelju potpisanu Otpremnicu, smatrat će se – za potrebe reguliranja odnosa između pošiljatelja i Pružatelja usluge - da je Pružatelj usluge uručenjem pošiljke primatelju izvršio i uslugu povrata potpisane Otpremnice pošiljatelju, odnosno smatrat će se da je Pružatelj usluge u potpunosti izvršio naručenu uslugu (neovisno o tome što potpisanu Otpremnicu nije vratio pošiljatelju već je od primatelja pošiljke dobio dokument u kojem stoji da će primatelj naknadno dostaviti/uručiti pošiljatelju Otpremnicu). Pošiljatelj koji pošiljku šalje zajedno s Otpremnicom obvezuje se informirati kod primatelja o tome potpisuje li primatelj s preuzimanjem pošiljke istovremeno i Otpremnicu ili potpisanu Otpremnicu šalje, odnosno naknadno o svom trošku vraća pošiljatelju pošiljke.      

10.4. Pružatelj usluge pruža uslugu i vremenski definiranog roka dostave pošiljke primatelju. Pošiljatelj koji želi poslati pošiljku koristeći se prethodno navedenom uslugom Pružatelja usluge, ima mogućnost izabrati rok uručenja pošiljke primatelju jedino i isključivo između rokova uručenja koji su ponuđeni od strane Pružatelja usluge i kao takvi naznačeni na Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koji je pošiljatelj isprintao koristeći se Aplikacijom. Pošiljatelj koji zahtjeva od Pružatelja usluge da mu pruži takvu uslugu je dužan takvu uslugu i rok do kojeg želi da se pošiljka uruči primatelju naznačiti na (i) Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koji je isprintao koristeći se Aplikacijom te na (ii) samoj pošiljci odgovarajućom naljepnicom. Naljepnice s mogućim rokovima uručenja će Pružatelj usluge dostaviti pošiljatelju s kojim ima sklopljen Ugovor. U slučaju da pošiljatelj s Pružateljem usluge nema sklopljen Ugovor, naljepnicu na kojoj će biti naveden rok uručenja će na pošiljku nalijepiti djelatnik Pružatelja usluge prilikom prijama pošiljke od pošiljatelja koji zatražio takvu uslugu. Pošiljatelj koji ne označi ovu (i) uslugu i (ii) rok uručenja pošiljke primatelju na način kao što je to određeno ovim stavkom 4., nema pravo podnijeti prigovor Pružatelju usluge kao niti potraživati od Pružatelja usluge bilo kakvu naknadu štete u slučaju da Pružatelj usluge prekorači rok za prijenos i uručenje pošiljke.  

10.5. Pružatelj usluge na svojoj Internetskoj stranici ima objavljen popis mjesta u odnosu na koja može jamčiti pošiljatelju pružanje i izvršenje usluge naznačene u stavku 4. ovog članka. Pošiljatelj je dužan prilikom naručivanja usluge iz stavka 4. ovog članka provjeriti pruža li Pružatelj usluge takvu uslugu u odnosu na mjesto u koje pošiljatelj želi da se pošiljka uruči primatelju. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Pružatelj usluge odnosno njegov djelatnik prilikom prijama pošiljke od pošiljatelja, ne provjerava je li moguće izvršiti uslugu iz stavka 4. ovog članka u odnosu na mjesto koje je naznačeno na Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na elektroničkom obrascu koji je pošiljatelj isprintao koristeći se Aplikacijom. U slučaju da pošiljatelj zatraži uslugu iz stavka 4. ovog članka te na Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na elektroničkom obrascu koji je isprintao koristeći Aplikacijom, naznači kao mjesto u koje se treba izvršiti uručenje pošiljke mjesto u odnosu na koje Pružatelj usluge ne vrši uslugu iz stavka 4. ovog članka, Pružatelj usluge će takvu pošiljku predati primatelju u roku od jednog radnog dana od trenutka prijama tj. kao da se radi o uručenju ekspresne paketne pošiljke (kao što je ona određena u članku 2.1. ovih Općih uvjeta).

10.6. Pružatelj usluge pruža uslugu SMS i e-mail obavijesti o uručenju pošiljke. Pošiljatelj koji želi poslati pošiljku koristeći se takvom uslugom Pružatelja usluge, ima mogućnost izabrati  SMS i/ili e-mail obavijest koristeći se Aplikacijom. Pošiljatelj koji zahtjeva od Pružatelja usluge da mu pruži takvu uslugu dužan je takvu uslugu označiti koristeći Aplikaciju. 

10.7. Usluge naznačene u stavku 1. i 6. ovog članka naručitelj može zatražiti od Pružatelja Usluge u odnosu na ekspresnu paketnu pošiljku (kao što je ona određena u članku 2. ovih općih uvjeta) te u odnosu na paletiziranu pošiljku (kao što je ona određena u članku 3. ovih općih uvjeta).

10.8. Usluge naznačene u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka naručitelj može zatražiti od Pružatelja Usluge u odnosu na ekspresnu paketnu pošiljku (kao što je ona određena u članku 2. ovih općih uvjeta).

10.9. Usluge naznačene u stavcima 2. i 3. ovog članka, pošiljatelj može zatražiti od Pružatelja Usluge u odnosu na paletiziranu pošiljku (kao što je ona određena u članku 3. ovih općih uvjeta). 

Članak 11.

Odgovornost i isključenje odgovornosti Pružatelja usluge 

11.1. U unutarnjem prometu, Pružatelj usluge odgovara (a) za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenja njezina sadržaja, (b) za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke i (c) za neizvršenje Poštanske usluge ili neizvršenje u cijelosti.

11.2. Pružatelj usluge, u smislu stavka 1. ovog članka, nije odgovoran: (a) ukoliko događaj iz stavka 1. ovog članka nastane kao posljedica Više sile (kao što je taj pojam definiran u stavku 4. ovog članka), odnosno okolnosti za koju nije razumno ili opravdano očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Pružatelja usluge, (b) kada korisnik poštanske usluge (pod navedenim će se za potrebe ovih Općih uvjeta smatrati pravna ili fizička osoba koja se koristi Poštanskom uslugom kao pošiljatelj ili primatelj pošiljke) ne podnese prigovor u rokovima utvrđenim u članku 12.1., odnosno 12.2. ovih Općih uvjeta, (c) kada korisnik poštanske usluge ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom u Zakonu, (d) kada se radi o pošiljkama čiji sadržaj predstavlja Zabranjeni sadržaj, (e) kada pošiljatelj prilikom adresiranja i/ili pakiranja pošiljke nije postupio na način kao što je propisano u ovim Općim uvjetima, (f) u slučaju da tijekom prijenosa pošiljke dođe do oštećenja vanjske ambalaže, ali ne dođe do oštećenja sadržaja pošiljke, (g) u slučaju kada se pošiljatelj nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom Pružatelja usluge te (h) u drugim slučajevima izričito propisanim u ovim Općim uvjetima.

11.3. Pružatelj usluge ne odgovara za izmaklu korist/dobit ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete (pod čime se podrazumijeva primjera radi, ali bez ograničenja u navođenju: izmakla dobit/zarada, prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak/zarada od mogućih budućih poslova, itd.), kao niti za običnu štetu koja može nastati pošiljatelju i/ili primatelju zbog (a) gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, (b) prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke, (c) neizvršenja Poštanske usluge od strane Pružatelja usluge, odnosno neizvršenja u cijelosti ili (d) zbog nastupa drugih slučajeva navedenih u ovim Općim uvjetima kada je isključena odgovornost Pružatelja usluge. 

11.4. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku prijama pošiljke od strane Pružatelja usluge, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i utjecaja Pružatelja usluge. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Pružatelja usluge podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada/štrajk, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili gospodarske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

11.5. Pošiljatelj će naknaditi Pružatelju usluge svu štetu i sve troškove u vezi sa zahtjevima za naknadom štete, pravnim postupcima bilo kakve prirode, a koji zahtjevi i/ili postupci bi se odnosili na bilo kakav možebitni ili stvarni nezakonit ili Zabranjeni sadržaj pošiljke.

11.6. Pošiljatelj će naknaditi Pružatelju usluge svu štetu i sve troškove koje bi Pružatelj usluge mogao snositi kao posljedicu bilo kakvog pravnog postupka, potraživanja, zahtjeva ili kaznenog/prekršajnog postupka do kojeg bi moglo doći zbog toga što naručitelj Poštanske usluge krši bilo koju od svojih obveza prema ovim Općim uvjetima, Ugovoru, Zakonu ili drugim propisima Republike Hrvatske. 

Članak 12.

Podnošenje i postupanje s prigovorom i pritužbom 

12.1. U slučaju gubitka pošiljke, prekoračenja roka za prijenos i uručenje ili u slučaju kada Pružatelj usluge nije obavio Poštansku uslugu ili je nije obavio u cijelosti, korisnik poštanske usluge ima pravo podnijeti prigovor Pružatelju usluge u roku od tri mjeseca od dana predaje pošiljke Pružatelju usluge na prijevoz u unutarnjem prometu. Svaki prigovor mora biti u pisanom obliku i u njemu se moraju iznijeti podaci o osobi koja ga podnosi (ime i prezime, adresa, telefonski broj i adresa elektroničke pošte), mora se obrazložiti iz kojeg razloga se podnosi prigovor te se u njemu moraju navesti sve činjenice kao i priložiti svi dokazi iz kojih proizlazi osnovanost prigovora. Prigovor se podnosi Pružatelju usluge na njegovu registriranu poslovnu adresu.

12.2. Korisnik poštanske usluge dužan je prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke predati Pružatelju usluge odmah prilikom uručenja pošiljke. Potpisom korisnika poštanske usluge na Dostavnoj listi ta osoba potvrđuje da je pošiljku zaprimila neoštećenu i bez umanjenja njezinog sadržaja (uz primjenu izuzetka koji je naveden u sljedećoj rečenici). Prigovor izjavljen ili podnesen Pružatelju usluge nakon uručenja pošiljke se ne prihvaća, osim u slučaju da korisnik poštanske usluge priloži dokaz da je oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nastalo prije uručenja pošiljke.

12.3. Pružatelj usluge će u pisanom obliku odgovoriti na svaki prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora u unutarnjem prometu. Radi izbjegavanja svake sumnje, Pružatelj usluge nema obvezu odgovoriti na prigovor koji ne sadrži podatke o osobi koja ga podnosi. Nakon što zaprimi odgovor Pružatelja usluge na prigovor, korisnik poštanske usluge koji je podnio prigovor imat će pravo u narednom roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora podnijeti pritužbu povjerenstvu Pružatelja usluge za pritužbe potrošača. Pritužba se podnosi Pružatelju usluge na njegovu registriranu poslovnu adresu. Pritužbi je potrebno priložiti i presliku odgovora Pružatelja usluge na prigovor. Povjerenstvo Pružatelja usluge za pritužbe potrošača dostavit će pisani odgovor korisniku poštanske usluge koji je podnio pritužbu u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe.

12.4. Nadalje, nakon što zaprimi odgovor povjerenstva Pružatelja usluge za pritužbe potrošača, korisnik poštanske usluge koji je podnio pritužbu ima pravo podnijeti u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovora povjerenstva Pružatelja usluge za pritužbe potrošača Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije zahtjev za rješenjem spora u vezi s prigovorom koji je podnesen Pružatelju usluge. Ukoliko korisnik poštanske usluge koji je podnio Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije zahtjev za rješavanjem spora u svezi s prigovorom zbog iste činjenične i pravne osnove podnese tužbu nadležnom sudu, obustavlja se postupak rješavanja spora pred Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije.

12.5. U roku od 30 dana od dana:

(a) primitka odgovora Pružatelja usluge na podneseni prigovor kojim se prigovor prihvaća; ili

(b) primitka odgovora povjerenstva Pružatelja usluge za pritužbe potrošača kojim se prihvaća pritužba; ili

(c) odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije kojom je spor riješen u korist korisnika poštanske usluge koji je podnio zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije,korisnik poštanske usluge koji je podnio prigovor, odnosno pritužbu, odnosno zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije, imat će pravo podnijeti Pružatelju usluge zahtjev za naknadom štete. U slučaju da Pružatelj usluge odbije isplatiti štetu, korisnik poštanske usluge koji je podnio zahtjev za naknadom štete bit će ovlašten pokrenuti odgovarajući pravni postupak protiv Pružatelja usluge pred nadležnim sudom te zahtijevati naknadu štete u takvom postupku.

12.6. Radi izbjegavanja svake sumnje, korisnik poštanske usluge bit će ovlašten zahtijevati naknadu štete pred nadležnim sudom isključivo u slučaju da su sljedeći uvjeti kumulativno ispunjeni:

(a) prigovor je podnesen u roku predviđenom člankom 12.1. i 12.2.;

(b) pritužba je podnesena u roku predviđenom člankom 12.3.;

(c) zahtjev za naknadom štete je podnesen u roku određenom u članku 12.5.

Članak 13.

Naknada štete i postupak u svezi sa naknadom štete 

13.1. Za gubitak ili potpuno oštećenje sadržaja:

(i)  pošiljke iz članka 10.1. – Pružatelj usluge će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti pošiljatelju naknadu štete u visini otkupnog iznosa naznačenog na Listi preuzimanja, odnosno u visini iznosa navedenog u elektroničkim podacima koje je pošiljatelj dostavio Pružatelju usluge (članak 8. ovih Općih uvjeta). Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke različita od otkupnog iznosa, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju usluge dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj usluge na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke različita od otkupnog iznosa, Pružatelj usluge će isplatiti pošiljatelju kao naknadu štete stvarnu vrijednost pošiljke uzimajući u obzir ograničenje odgovornosti Pružatelja usluge naznačeno u sljedećoj rečenici. Bez obzira na ovu odredbu članka 13.1. (i), odgovornost Pružatelja usluge za gubitak ili potpuno oštećenje sadržaja pošiljke iz članka 10.1. ograničena je na maksimalni iznos od 100.000,00 kn po štetnom događaju. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 13.1. (i), dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 13.1. (i) Općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.

(ii) pošiljke koje su poslane putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 10.2.,10.3. i 10.4. – Pružatelj usluge će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini peterostruke naknade koju je Pružatelj usluge naplatio od pošiljatelja ovisno o vrsti usluge koju je zatražio pošiljatelj. Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj usluge naplatio od pošiljatelja, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju usluge dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj usluge na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj usluge naplatio od pošiljatelja, Pružatelj usluge će isplatiti pošiljatelju kao naknadu štete stvarnu vrijednost pošiljke uzimajući u obzir ograničenje odgovornosti Pružatelja usluge naznačeno u sljedećoj rečenici. Bez obzira na odredbu članka 13.1. (ii), odgovornost Pružatelja usluge ograničena je na maksimalni iznos od 100.000,00 kn po štetnom događaju. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 13.1. (ii) dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 13.1. (ii) općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke. 

13.2. Za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:

(i) pošiljke iz članka 10.1. ili

(ii) pošiljke koja je poslana putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 10.2., 10.3. i 10.4., 

Pružatelj usluge će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini iznosa koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke. Bez obzira na prethodno navedeno, odgovornost Pružatelja usluge za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke iz članka 10.1., odnosno sadržaja pošiljke koja je poslana putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 10.2., 10.3., i 10.4. ograničena je na maksimalni iznos od 100.000,00 kn po štetnom događaju. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 13.2. (i), dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 13.2. (i)  priložiti sve potrebne dokumente/isprave na temelju kojih temelji svoj zahtjev (pošiljatelj je također dužan dostaviti i dokument/ispravu iz kojeg nedvojbeno proizlazi kolika je vrijednost oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke). Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.

13.3.  Za prekoračenje roka prijenosa i uručenja ekspresne pakete pošiljke i paletizirane pošiljke te pošiljke kod koje je Pružatelj usluge preuzeo obvezu prenijeti je i uručiti unutar određenog roka (dopunska usluga iz članka 10.4. ovih Općih uvjeta) - Pružatelj usluge će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini trostruke naknade koju je Pružatelj usluge naplatio od pošiljatelja. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.

13.4. Za neizvršenje Poštanske usluge, odnosno neizvršenje Poštanske usluge u cijelosti u pogledu: 

(i) pošiljke iz članka 10.1. – Pružatelj usluge će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini otkupnog iznosa naznačenog na Listi preuzimanja, odnosno u visini iznosa navedenog u elektroničkim podacima koje je pošiljatelj dostavio Pružatelju usluge (članak 8. ovih Općih uvjeta). Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke veća od otkupnog iznosa, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju usluge dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj usluge na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke veća od otkupnog iznosa, Pružatelj usluge će isplatiti pošiljatelju kao naknadu štete stvarnu vrijednost pošiljke. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 13.4. (i), dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 13.4. (i) općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.

(ii) pošiljke koje su poslane putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 10.2., 10.3. i 10.4. – Pružatelj usluge će, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, isplatiti naknadu štete u visini peterostruke naknade koju je Pružatelj usluge naplatio od pošiljatelja ovisno o vrsti usluge koju je zatražio pošiljatelj. Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj usluge naplatio od pošiljatelja, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju Usluge dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj usluge na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj usluge naplatio od pošiljatelja, Pružatelj usluge će isplatiti pošiljatelju kao naknadu štete stvarnu vrijednost pošiljke. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 13.4. (ii) dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 13.4. (ii) Općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.

13.5. U slučaju neizvršenja Poštanske usluge, odnosno neizvršenja Poštanske usluge u cijelosti, Pružatelj usluge je dužan, osim isplate naknade štete kao što je to navedeno u članku 13.4. ovih Općih uvjeta, vratiti i naplaćenu cijenu Poštanske usluge te isplatiti i zakonske zatezne kamate računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadom štete pa do isplate.

13.6. U slučaju da pošiljatelj, putem jedne od dopunskih usluga naznačenih u člancima 10.2., 10.3. i 10.4., preda na prijevoz Pružatelju usluge slip(ove) kreditnih, debitnih ili drugih vrsta bankovnih kartica, recepte, čekove, čekovne knjižice, mjenice, zadužnice, ulaznice, putničke karte, dionice ili isprave o dionicama, obveznice, policu osiguranja, te bilo kakve druge isprave, ugovore ili dokumente na kojima je naznačena vrijednost takve isprave, ugovora ili dokumenta te:

(i) dođe do gubitka ili potpunog oštećenja sadržaja takve pošiljke za koji je odgovoran Pružatelj usluge i

(ii) korisnik poštanske usluge potražuje naknadu štete u iznosu koji prelazi iznos peterostruke naknade na koju bi pošiljatelj, odnosno primatelj pošiljke imao pravo sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, 

onda će se iznosom štete smatrati iznos koji odgovara dokazivom trošku ponovnog pribavljanja, odnosno ishođenja izgubljene ili oštećene isprave, dokumenta ili ugovora. U trošak pribavljanja, odnosno ishođenja neće se priznati trošak radne snage, odnosno osoblja potrebnog za pribavljanje, odnosno ishođenje isprave, dokumenta ili ugovora. Osoba koja potražuje naknadu štete dužna je postupati u dobroj vjeri i poduzeti sve potrebne radnje kako bi se uz što manji trošak pribavila, odnosno ishodila takva isprava, dokument ili ugovor. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, odgovornost Pružatelja usluge i u ovom slučaju je ograničena na maksimalni iznos od 100.000,00 kn po štetnom događaju. 

Članak 14.

Pošiljateljeva odgovornost 

Pošiljatelj je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka uzrokovala ostalim pošiljkama, objektima i opremi Pružatelja usluge ili trećih osoba, te za ozljede ili smrt radnika Pružatelja usluge i drugih osoba, ako su one nastupile iz kojeg od sljedećih razloga: (a) ukoliko je pošiljka sadržavala Zabranjeni sadržaj (članak 5. ovih Općih uvjeta), (b) ukoliko se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje određenih predmeta koji se nalaze u njegovoj pošiljci i ovih Općih uvjeta te (c) ukoliko pošiljka nije bila zapakirana na način kao što je propisano ovim Općim uvjetima (članak 4. ovih Općih uvjeta). 

Članak 15.

Cijene Poštanskih usluga, zatezne kamate, ispostavljanje računa te odricanje od zastare 

15.1. Pružatelj usluge naplaćuje Poštanske usluge prema cjeniku koji je javno objavljen i dostavljen Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije.

15.2. Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, duguje, uz glavnicu i zateznu kamatu po stopi određenoj u članku 29.2. Zakona o obveznim odnosima.

15.3. Kada između korisnika poštanske usluge i Pružatelja usluge postoji sklopljen Ugovor i pod uvjetom da takav Ugovor ne propisuje nešto drugačije, Pružatelj usluge će po isteku obračunskog razdoblja utvrđenog u Ugovoru izvršiti obračun usluga pruženih korisniku poštanske usluge u tom obračunskom razdoblju te će za tako pružene Poštanske usluge ispostaviti korisniku poštanske usluge račun zajedno sa specifikacijom izvršenih Poštanskih usluga. Protekom petnaestog dana od dana isteka obračunskog razdoblja smatrat će se da je korisnik poštanske usluge zaprimio račun Pružatelja usluge u odnosu na Poštanske usluge pružene u tom obračunskom razdoblju.

15.4. Korisnik poštanske usluge ima pravo uložiti prigovor na ispostavljeni račun u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

15.5. U slučaju da između Pružatelja usluge i korisnika poštanske usluge postoji Ugovor, smatrat će se da korisnik poštanske usluge svakim naručivanjem Poštanske usluge od Pružatelja usluge priznaje sve zastarjele obveze koje u trenutku naručivanja usluge korisnik poštanske usluge ima prema Pružatelju usluge, odnosno svakim takvim naručivanjem usluge od Pružatelja usluge smatrat će se da se korisnik poštanske usluge odrekao od zastare u odnosu na u tom trenutku zastarjele obveze koje korisnik poštanske usluge ima prema Pružatelju usluge. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, korisnik poštanske usluge prihvatom ovih Općih uvjeta izjavljuje da ova odredba ne proizvodi neravnopravnost u pravima strana na njegovu štetu budući da sam on svojim radnjama, odnosno u ovom slučaju naručivanjem Poštanske usluge od Pružatelja usluge svjesno priznaje posljedice takve radnje, a to je odricanje od zastare u odnosu na sve u tom trenutku zastarjele obveze prema Pružatelju usluge. Nadalje, korisnik poštanske usluge izjavljuje da će naručivanje Poštanske usluge od strane bilo kojeg njegovog djelatnika (neovisno o pravnoj osnovi po kojoj je takav djelatnik angažiran) i bez obzira je li ta osoba ili ne zakonski zastupnik korisnika poštanske usluge, također imati za posljedicu da se korisnik poštanske usluge takvom radnjom odrekao od zastare u odnosu na sve u tom trenutku zastarjele obveze prema Pružatelju usluge. 

Članak 16.

Evidencija i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba korisnika poštanskih usluga 

16.1. Pružatelj usluge je registriran pri Središnjem registru Agencije za zaštitu osobnih podataka, između ostalog, kao voditelj zbirke osobnih podataka pod nazivom „evidencija korisnika poštanskih usluga“ i „evidencija korisnika poštanskih usluga u slučaju prijave prijevare“.

16.2. Svrha obrade osobnih podataka u odnosu na zbirku pod nazivom „evidencija korisnika poštanskih usluga“ je izvršenje, odnosno pružanje Poštanske usluge. Davanje osobnih podataka potrebnih i određenih od strane Pružatelja usluge radi izvršenja Poštanske usluge je dobrovoljno. U slučaju da korisnik poštanske usluge uskrati davanje spomenutih podataka, Pružatelj usluge neće pružiti zatraženu/naručenu Poštansku uslugu. Pružatelj usluge omogućuje korisnicima poštanske usluge pravo pristupa njihovom osobnim podacima kao i pravo na ispravak. U skladu sa člankom 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka, Pružatelj usluge ovlašten je osobne podatke korisnika poštanske usluge dati na korištenje drugim primateljima informacija (na primjer državnim tijelima) na temelju pisanog zahtjeva primatelja informacija ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja informacija (na primjer radi provođenja istrage i slično). Naručivanjem Poštanske usluge, korisnik poštanske usluge daje svoju izričitu privolu da se osobni podaci određeni od strane Pružatelja usluge prikupljaju sukladno gore navedenoj svrsi kao i da se dalje obrađuju u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. 

16.3. Svrha obrade osobnih podataka fizičkih osoba korisnika poštanskih usluga u odnosu na zbirku pod nazivom „evidencija korisnika poštanskih usluga u slučaju prijave prijevare“ je detaljnija evidencija određenih osobnih podataka primatelja i pošiljatelja poštanskih pošiljaka koje su fizičke osobe u slučaju prijave prijevare. Davanje osobnih podataka određenih od strane Pružatelja usluge je dobrovoljno te ima za cilj omogućiti primatelju pošiljke koji je fizička osoba, podnošenje prijave o pokušaju prijevare protiv pošiljatelja pošiljke. Pružatelj usluge omogućuje korisnicima poštanske usluge pravo pristupa osobnim podacima kao i pravo na ispravak. U skladu sa člankom 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka, Pružatelj usluge ovlašten je osobne podatke korisnika poštanske usluge dati na korištenje drugim primateljima informacija (na primjer državnim tijelima) na temelju pisanog zahtjeva primatelja informacija ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja informacija (na primjer radi provođenja istrage i slično). Podnošenjem prijave prijevare te unosom traženih osobnih podataka, primatelj pošiljke daje svoju izričitu privolu da se takvi podaci prikupljaju sukladno gore navedenoj svrsi kao i da se dalje obrađuju u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. U slučaju podnošenja prijave prijevare od strane primatelja pošiljke, Pružatelj usluge će zatražiti od pošiljatelja da dostavi Pružatelju usluge svoje osobne podatke radi identifikacije. Dostavom takvih dodatnih osobnih podataka, pošiljatelj daje svoju izričitu privolu da se takvi podaci prikupljaju sukladno gore navedenoj svrsi kao i da se dalje obrađuju u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. 

Članak 17.

Ostalo 

17.1. U slučaju značajnijih oscilacija cijene nafte na domaćem tržištu, kao i u drugim opravdanim slučajevima, Pružatelj usluge zadržava pravo jednostrane korekcije svojih cijena.

17.2. U slučaju da Pružatelj usluge koji s korisnikom poštanske usluge ima sklopljen Ugovor, pokrene protiv takvog korisnika poštanske usluge postupak prisilne naplate svoje tražbine, a korisnik poštanske usluge u tom postupku - i to nakon što je istekao rok za podnošenje prigovora određen Zakonom - ospori račun u cijelosti ili djelomično tvrdeći da ugovorena Poštanska usluga nije pružena ili nije pružena u cijelosti, odnosno na ugovoreni način ili tvrdeći što drugo, Pružatelj usluge će imati pravo zaračunati korisniku poštanske usluge, a korisnik poštanske usluge prihvatom ovih Općih uvjeta prihvaća obvezu platiti Pružatelju usluge uslugu prikupljanja, obrade i pripremanja dokumentacije kojom će Pružatelj usluge dokazati svoje potraživanje, odnosno osporiti navode korisnika poštanske usluge. Uslugu prikupljanja, obrade i pripremanja dokumentacije će Pružatelj usluge naplaćivati sukladno cijenama određenim u svojem cjeniku. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Pružatelj usluge će imati pravo naplatiti navedenu uslugu prikupljanja, obrade i pripremanje dokumentacije bez obzira na pravu argumentaciju i/ili pravne instrumente kojima se Pružatelj usluge koristi u postupku kako bi osporio navode korisnika poštanske usluge.

17.3. Pružatelj usluge će na svojoj internetskoj stranici www.overseas.hr imati objavljene važeće opće uvjete. Nadalje, Pružatelj usluge će u svojim prostorima namijenjenim korisnicima poštanskih usluga osigurati dostupnost u tom trenutku važećih općih uvjeta te će ih na zahtjev korisnika poštanske usluge dati na uvid. Pružatelj usluge zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti i/ili dopuniti tekst općih uvjeta. U takvom slučaju Pružatelj usluge će novovažeći tekst općih uvjeta učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici te u svojim poslovnim prostorijama najkasnije 8 dana prije dana stupanja na snagu. Ako pošiljatelj koji s Pružateljem usluge ima sklopljen Ugovor ne raskine takav Ugovor prije stupanja novovažećeg teksta općih uvjet na snagu, smatrat će se da je takav pošiljatelj prihvatio izmjene i/ili dopune, odnosno da je prihvatio novovažeći tekst općih uvjeta. U trenutku kada naručitelj od Pružatelja usluge naruči Poštansku uslugu, smatrat će se da je naručitelj pročitao u tom trenutku važeće opće uvjete Pružatelja usluge te da ih u cijelosti prihvaća.

17.4. Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Pružatelj usluge i naručitelj Poštanske usluge nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko Pružatelj usluge i naručitelj ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

17.5. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

17.6. Na ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo.

17.7. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 1.9.2015. godine.

17.8. Ovi opći uvjeti dostavljeni su Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije.